ภาพกิจกรรม
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานพัสดุ
6 มิถุนายน 2561 54
24 ดาวน์โหลด
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
6 มิถุนายน 2561 46
30 ดาวน์โหลด
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
5 มิถุนายน 2561 48
18 ดาวน์โหลด
4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และชื่อสกุล (นามสกุล)
1 มิถุนายน 2561 42
20 ดาวน์โหลด
5 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
3 มิถุนายน 2561 45
20 ดาวน์โหลด
6 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
3 มิถุนายน 2561 26
25 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
6 มิถุนายน 2561 30
27 ดาวน์โหลด
8 แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
7 มิถุนายน 2561 30
22 ดาวน์โหลด


โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook